Giới thiệu Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thành lập theo Quyết định số 726/QĐ - ĐHTN, ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tách từ phòng Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục theo Quyết định số 81/QĐ – TCCB, ngày 09 tháng 02 năm 2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Chi tiết...