Thông báo về việc dự giờ của giảng viên tại giảng đường

2, Tháng 8, 2018

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

1, Tháng 8, 2018

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

30, Tháng 7, 2018

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

25, Tháng 12, 2017

TB Về việc khảo lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018

21, Tháng 12, 2017

TB về việc dự giờ của giảng viên học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

21, Tháng 12, 2017

V/v cập nhật dữ liệu Ba công khai năm học 2016-2017

23, Tháng 4, 2017

Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2015-2016

15, Tháng 3, 2017

TB Về việc công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

15, Tháng 3, 2017

TB về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2016-2017

14, Tháng 3, 2017

CV về việc kiểm tra, rà soát, bổ sung số liệu cơ sở dữ liệu KĐCLGD của trường

28, Tháng 7, 2016

TB V/v phổ biến công tác đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2016 chuyên ngành Hệ thống điện và Cơ khí động lực

28, Tháng 7, 2016

TB về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2015-2016

20, Tháng 4, 2016

V/v cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2015-2016

5, Tháng 4, 2016

Thông báo lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng day của giảng viên học kỳ I năm học 2015-2016

31, Tháng 12, 2015
Page 1/2 <12>