CV V/v báo cáo kết quả thực Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019

CV V/v cung cấp dữ liệu thực hiện quy chế công khai năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019

TB V/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

22, Tháng 7, 2019

CV V/v cử cán bộ tham gia hệ thống ĐBCLGD bên trong

22, Tháng 7, 2019

TB V/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

22, Tháng 7, 2019

CV V/v cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

22, Tháng 7, 2019

Thông báo về việc dự giờ của giảng viên tại giảng đường

2, Tháng 8, 2018

Công văn Về việc cung cấp cơ sở dữ liệu tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

1, Tháng 8, 2018

Thông báo về việc phổ biến bộ Tiêu chuẩn Kiểm định Cơ sở giáo dục

30, Tháng 7, 2018

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

25, Tháng 12, 2017

TB Về việc khảo lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2017-2018

21, Tháng 12, 2017

TB về việc dự giờ của giảng viên học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

21, Tháng 12, 2017

V/v cập nhật dữ liệu Ba công khai năm học 2016-2017

23, Tháng 4, 2017

Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2015-2016

15, Tháng 3, 2017

TB Về việc công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

15, Tháng 3, 2017
Page 2/4 <1234>