Chức năng nhiệm vụ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHTN ngày 04/06/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở tách phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCLGD.

1. Chức năng

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD là đơn vị chức năng, có nhiệm vụ: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp luật hiện hành và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác Khảo thí 

- Giám sát việc tổ chức các hoạt động về kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học;

- Quản lý việc nhận đề và giao đề thi;

- Tham gia công tác tuyển sinh các hệ chính quy, không chính quy của Nhà trường.

b) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tư vấn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.

- Tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ chi tiết:

1. Công tác Khảo thí

a) Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra; về chiến lược đổi mới công tác thi, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;

b) Chỉ đạo và giám sát các Khoa thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của Nhà trường về công tác thi và kiểm tra;

c) Quản lý ngân hàng đề thi; bốc thăm và nhân sao đề thi và giao đề thi;

d) Quản lý ngân hàng câu hỏi và phối hợp với các Khoa tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính (Testonline);

đ) Tham gia công tác tuyển sinh các hệ chính quy, không chính quy của Nhà trường.

2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Tư vấn giúp Hiệu trưởng chỉ đạo ban hành các quy định cụ thể về mọi mặt hoạt động trong Nhà trường để đảm bảo tính hệ thống, ổn định trong các công tác nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường;

b) Tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung và đảm bảo các biện pháp nâng cao chất lượng theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ GD&ĐT ban hành;

c) Xây dựng và thực hiện công tác tự đánh giá về đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT và Đại học Thái Nguyên;

d) Tham mưu, tư vấn giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác đảm bảo chuẩn đầu ra cho các ngành và chuyên ngành.

3. Các công tác khác

a) Tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;

b) Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của Đại học Thái Nguyên, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên nhằm khắc phục những hạn chế không còn phù hợp với thực tế.

4. Quan hệ công tác

Phòng Khảo thí &ĐBCLGD chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng phụ trách, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ khảo thí của Bộ Giáo dục Đào tạo và Đại học Thái Nguyên.

6. Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác do Nhà trường phân công

Tin mới hơn

Tin cũ hơn