DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ XÉT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, THƯỞNG ĐIỂM MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH THÁNG 12 NĂM 2022

3, Tháng 1, 2023

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, THƯỞNG ĐIỂM MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH THÁNG 10 VÀ THÁNG 11 NĂM 2022

27, Tháng 12, 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ (Tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022-2023) "NEW"

7, Tháng 10, 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ XÉT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, THƯỞNG ĐIỂM MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH (Tháng 7, 8, 9 năm 2022)

3, Tháng 10, 2022

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ, THƯỞNG ĐIỂM MIỄN HỌC CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022 (MỚI)

20, Tháng 7, 2022

Thông báo công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh

29, Tháng 6, 2022

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng anh tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 (lần 2)

10, Tháng 3, 2022

Khảo sát khóa học đợt 1 năm 2022 "HOT"

15, Tháng 2, 2022

TB V/v khảo sát khóa học năm học 2020-2021 "HOT"

23, Tháng 9, 2021

Danh sách sinh viên không đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2021

9, Tháng 9, 2021

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2021

9, Tháng 9, 2021

Thông báo V/v công nhận CĐR ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần Tiếng anh từ tháng 7/2020 đến tháng 3/2021

15, Tháng 4, 2021

Danh sách đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 của SV đại học chính quy

6, Tháng 4, 2021

TB V/v công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020

15, Tháng 7, 2020
Page 1/1 <1>