Quyết định thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần giai đoạn 2 học kỳ 2, năm học 2021-2022

26, Tháng 4, 2022

Thông báo chuẩn bị thi kết thúc học phần giai đoạn 2, học kỳ 2 năm học 2021-2022

15, Tháng 4, 2022

QĐ thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2, năm học 2021-2022

6, Tháng 4, 2022

QĐ thành lập Hội đồng thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2021-2022

29, Tháng 12, 2021

QĐ ban hành Quy định tạm thời về công tác tổ chức thi kết thúc học phần tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

29, Tháng 12, 2021

QĐ ban hành Kế hoạch khảo thí năm học 2021-2022

29, Tháng 12, 2021

QĐ v/v thành lập Tổ giám sát thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

24, Tháng 6, 2021

CV v/v giám sát thi kết thúc học phần trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020-2021

24, Tháng 6, 2021

QĐ ban hành Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

24, Tháng 6, 2021

CV V/v góp ý dự thảo "Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học tại trường ĐH KTCN"

9, Tháng 6, 2021

TB V/v kiểm tra ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ II năm học 2020-2021

9, Tháng 6, 2021

QĐ V/v thành lập Tổ kiểm tra Ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ II năm học 2021-2021

9, Tháng 6, 2021

QĐ Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐH KTCN

9, Tháng 6, 2021

QĐ về việc thành lập Ban soạn thảo Quy định thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường ĐHKTCN

9, Tháng 6, 2021

TB V/v kiểm tra ngân hàng câu hỏi thi và đáp án học kỳ I năm học 2020-2021

9, Tháng 6, 2021
Page 1/2 <12>