Kế hoạch về việc đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016 Chuyên ngành HTĐ và CKĐL

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Cơ khí động lực

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Cơ khí động lực

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Hệ thống điện

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Hệ thống điện

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016

6, Tháng 6, 2016

Kế hoạch làm việc với các nhóm chuyên trách về công tác TĐG Nhà trường

6, Tháng 6, 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường đại học năm 2015

4, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm công tác chuyên trách

4, Tháng 8, 2015
KH về việc đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

KH về việc đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2015 chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

4, Tháng 5, 2015

Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống điện

26, Tháng 11, 2014

Quyết định thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện

26, Tháng 11, 2014

Quyết định thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển

26, Tháng 11, 2014
Page 3/3 <123>