QĐ ban hành Chính sách chất lượng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

21, Tháng 7, 2021

QĐ ban hành Kế hoạch chiến lược ĐBCLGD của Trường ĐHKTCN giai đoạn 2021-2025

21, Tháng 7, 2021

QĐ v/v thành lập HĐ rà soát giữa chu kỳ kiểm định CLCSGD của Trường ĐHKTCN

21, Tháng 7, 2021

QĐ V/v thành lập Tổ xây dựng chính sách chất lượng của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

18, Tháng 6, 2021

QĐ về việc thành lập Tổ xây dựng Kế hoạch chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học KTCN giai đoạn 2021-2025

10, Tháng 6, 2021

Quyết định thành lập Tổ xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường ĐH KTCN

9, Tháng 6, 2021

Kế hoạch thực hiện Quy chế công khai năm học 2020-2021

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo Tổng kết công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo Kết quả lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về khóa học, năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Tự đánh giá Chương trình đào tạo

24, Tháng 8, 2020

QĐ V/v thành lập Hội đồng rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường ĐHKTCN

18, Tháng 5, 2020

QĐ V/v ban hành Quy định xét, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh của Trường ĐHKTCN

27, Tháng 11, 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2019 chuyên ngành ĐTVT

30, Tháng 7, 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2019 chuyên ngành TĐHXNCN

30, Tháng 7, 2019

Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2017-2018 và KH triển khai năm học 2018-2019

26, Tháng 7, 2019
Page 1/5 <12345>