Quyết định Về việc ban hành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo Đại học Thái Nguyên

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Đại học Thái Nguyên


GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 

- Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;
- Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học;
- Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Ban Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái nguyên.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo - Đại học Thái Nguyên”.

Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái nguyên, Trưởng các ban chức năng có liên quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                                                                                                                                  GIÁM ĐỐC

                                                                                                                            (Đã Ký)

                                                                                                                                  PGS.TS. Đặng Kim Vui

Tin mới hơn

Tin cũ hơn