Kế hoạch cải thiện chất lượng giai đoạn 2017-2022

21, Tháng 12, 2017

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

2, Tháng 8, 2017

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyến môn SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

KH Về việc đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017

2, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm công tác chuyên trách

14, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc Ban viết báo cáo tự đánh giá kiểm định Nhà trường

28, Tháng 7, 2016

Kế hoạch về việc đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016 Chuyên ngành HTĐ và CKĐL

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Cơ khí động lực

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Cơ khí động lực

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Hệ thống điện

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Hệ thống điện

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016

6, Tháng 6, 2016

Kế hoạch làm việc với các nhóm chuyên trách về công tác TĐG Nhà trường

6, Tháng 6, 2016

Kế hoạch tự đánh giá trường đại học năm 2015

4, Tháng 11, 2015
Page 1/2 <12>