QĐ V/v thành lập Hội đồng rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của trường ĐHKTCN

18, Tháng 5, 2020

Kế hoach TĐG chương trình đào tạo CN TĐHXNCN, HTĐ, CKCTM, CNKT Ôtô, KTĐT

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Tự động hóa Xí nghiệp CN

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v thành lập HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống điện

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v kiện toàn HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v kiện toàn HĐTĐG chương trình đào tạo chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy

14, Tháng 5, 2020

QĐ V/v ban hành Quy định xét, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm và miễn học các học phần tiếng Anh của Trường ĐHKTCN

27, Tháng 11, 2019

QĐ V/v thành lập Hội đồng chuyên môn trong hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2019 chuyên ngành ĐTVT

23, Tháng 7, 2019

QĐ V/v thành lập Hội đồng chuyên môn trong hoạt động đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2019 chuyên ngành TĐHXNCN

23, Tháng 7, 2019

QĐ V/v thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2019 chuyên ngành ĐTVT

23, Tháng 7, 2019

QĐ V/v thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn sinh viên tốt nghiệp theo CĐR năm 2019 chuyên ngành TĐHXNCN

23, Tháng 7, 2019

QĐ V/v thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2019

23, Tháng 7, 2019

KH Tự đánh giá Chương trình ĐT chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, Kỹ thuật Điện tử

22, Tháng 7, 2019

QĐ V/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

22, Tháng 7, 2019
Page 1/3 <123>