QĐ Về việc ban hành Quy định công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

1, Tháng 8, 2018

QĐ Về việc thành lập Hội đồng chuyến môn trong hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp CN

1, Tháng 8, 2018

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyến môn SVTN theo CĐR năm 2018 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp CN

1, Tháng 8, 2018

QĐ về việc thành lập Hội đồng chuyên môn trong hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018, chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

1, Tháng 8, 2018

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyến môn SVTN theo CĐR năm 2018 chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử

1, Tháng 8, 2018

QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018

1, Tháng 8, 2018

Kế hoạch cải thiện chất lượng giai đoạn 2017-2022

21, Tháng 12, 2017

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyên môn SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

2, Tháng 8, 2017

QĐ Về việc thành lập Hội đồng đánh giá chuyến môn SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

KH Về việc đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017

2, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và Nhóm công tác chuyên trách

14, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc Ban viết báo cáo tự đánh giá kiểm định Nhà trường

28, Tháng 7, 2016

Kế hoạch về việc đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016 Chuyên ngành HTĐ và CKĐL

6, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chuyên môn đánh giá SVTN theo CĐR năm 2016, chuyên ngành Cơ khí động lực

6, Tháng 6, 2016
Page 1/2 <12>