Báo cáo Tổng kết công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo Kết quả lấy ý kiến sinh viên cuối khóa về khóa học, năm học 2019-2020

26, Tháng 10, 2020

Báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch Tự đánh giá Chương trình đào tạo

24, Tháng 8, 2020

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2019 chuyên ngành ĐTVT

30, Tháng 7, 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2019 chuyên ngành TĐHXNCN

30, Tháng 7, 2019

Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2017-2018 và KH triển khai năm học 2018-2019

26, Tháng 7, 2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2018-2019

24, Tháng 7, 2019

Báo cáo kết quả lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2018-2019

23, Tháng 7, 2019

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018 Chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

3, Tháng 8, 2018

Báo cáo tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2018 Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp Công nghiệp

3, Tháng 8, 2018

Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục năm 2016-2017 và KH triển khai năm học 2017-2018

21, Tháng 12, 2017

Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục trường đại học

3, Tháng 8, 2017

Báo cáo Tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện

2, Tháng 8, 2017

Báo cáo Tổng kết hoạt động đánh giá SVTN theo CĐR năm 2017 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử

2, Tháng 8, 2017

Báo cáo trình hội nghị cán bộ viên chức năm 2015 phòng KT&ĐBCLGD

2, Tháng 8, 2016
Page 1/2 <12>