CV v/v cung cấp dữ liệu cập nhật thông tin theo Quy chế công khai năm học 2020-2021

23, Tháng 6, 2021

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng kiểm định chương trình đào tạo và hoàn thành báo cáo tự đánh giá

10, Tháng 6, 2021

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng kiểm định chương trình đào tạo

9, Tháng 6, 2021

CV V/v xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2020-2021

26, Tháng 8, 2020

CV V/v cung cấp thông tin, minh chứng đánh giá chương trình đào tạo

26, Tháng 8, 2020

CV v/v nộp minh chứng và cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình đào tạo

14, Tháng 5, 2020

TB V/v thu thập thông tin, minh chứng và cơ sở dữ liệu đánh giá chương trình đào tạo

14, Tháng 5, 2020

Danh sách sinh viên dự xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ, thưởng điểm miễn học các học phần tiếng anh Tháng 12 năm 2019

24, Tháng 12, 2019

TB V/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2018-2019

22, Tháng 7, 2019

TB V/v khảo sát lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2017-2018

22, Tháng 7, 2019

CV Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2017-2018

25, Tháng 12, 2017

V/v cập nhật dữ liệu Ba công khai năm học 2016-2017

23, Tháng 4, 2017

Về việc cập nhật dữ liệu ba công khai năm học 2015-2016

15, Tháng 3, 2017

TB Về việc công bố Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

15, Tháng 3, 2017

TB về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2016-2017

14, Tháng 3, 2017
Page 1/2 <12>